Privacy

Privacybeleid van M. Van Os – Theaterzaken en Stichting Clownszaken

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die M. Van Os – Theaterzaken en Stichting Clownszaken (hierna: “de organisaties”) verwerkt van haar klanten,deelnemers, bezoekers van voorstellingen of andere geïnteresseerden.

Indien je klant bent, deel neemt aan een activiteit van de organisaties,  een kaartje voor een voorstelling koopt, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke
voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

M. Van Os – Theaterzaken

Kvk:
71579494

Schoolplaats 2

schoolplaats 2, 2811 KZ Reeuwijk

info@marleenvanos.nl

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 Ben je klant of deelnemer dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voornaam of voorletters en achternaam

b) persoonlijke adresgegevens of werkadres gegevens

d) telefoonnummer

e) e-mailadres

f) bankrekeningnummer

2.1.1 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over activiteiten waaraan je op dat moment deelneemt.

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over nieuwe activiteiten;

c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen van activiteiten waaraan je deelneemt;

2.2 Ben je bezoeker van een voorstelling of heb je interesse getoond over de voorstellingen van GordijnOpzij, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

a) je naam

b) je mailadres

c) eventueel je telefoonnummer

2.2.1 De organisatie verwerkt de gegevens genoemd onder 2.2. voor de volgende doeleinden:

– reserveren van toegangskaarten

– doen van mededelingen over een betreffende voorstelling

– aankondigen van nieuwe voorstellingen en activiteiten

E-mailmarketing:

de organisatie gebruikt jouw naam en e-mailadres om je regelmatig een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en voorstellingen toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

3.1 Deorganisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens als klant of deelnemer gedurende de duur van je contact met de organisatie of deelname aan een activiteit en tot maximaal twee jaar na afloop van het contact of de
betreffende activiteit. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen

5.1 Via info@marleenvanos.nl kun je een verzoek
indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling
nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek,
informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met info@marleenvanos.nl De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@marleenvanos.nl

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een nieuwsbrief en op de website van www.marleenvanos.nl bekend gemaakt.

Lees meer: https://www.marleenvanos.nl/privacy/