Blog

beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting Clownszaken

Dit is het beleidsplan van Stichting Clownszaken voor het jaar 2018/2019. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Namens het bestuur van Stichting Clownszaken
M. van Os, voorzitter
Reeuwijk, 29 oktober 2015

 

Het onstaan en het profiel van Stichting Clownszaken
In 2009 is Marleen van Os voor het eerst naar het buitenland geweest als clown. Dit heeft een enorme indruk op haar gemaakt en ze wilde deze reizen in de toekomst graag voortzetten. De reizen zijn kostbaar en dat heeft haar in 2012 doen besluiten om een stichting op te richten om financiele hulp te vragen aan particulieren en stichtingen zoals kringloopwinkels.

De bestuursleden zijn van diverse pluimage met ieder een eigen netwerk. Dit maakt

het totale netwerk van de stichting breed. En dat willen we graag: een zo breed mogelijk publiek (kunnen) benaderen. Niet alle bestuursleden zijn clown, het is geen vereiste om bestuurslid te zijn, doch is het prettig en makkelijk dat clownerie gedragen wordt door alle leden.

Doelstelling en activiteiten van Stichting Clownszaken.
Stichting clownszaken wil optreden of aan clownsgerelateerde activiteiten bevorderen in het binnen en buitenland.De Stichting stelt zich met uitsluiting va winstoogmerk als algemeen doel het ondersteunen van liefdadigheidsprojecten en –instellingen. Zoals gezegd wordt clownerie in de breedste zin van het woord hiervoor ingezet. Dit betekent onder meer het volgende;

  • Het verzorgen van optredens zowel geïnitieerd door de stichting als door derden
  • Het faciliteren van clowns ten behoeve van deze optredens.
  • Het inzamelen van financiële middelen ten behoeve van optredens als voormeld.
  • Alle andere activiteiten (door de stichting ‘projecten’ genoemd; zie verder) die financiële middelen opleveren teneinde aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Projecten
De Stichting is voornemens ieder kalenderjaar 1 of 2 (grotere) projecten te organiseren. Deze projecten hebben als kenmerk dat ze ten behoeve van een bestaand goed doel /stichting/organisatie worden georganiseerd. Het bestuur bedenkt deze projecten en is actief in de organisatie van de projecten. Waar nodig en mogelijk wordt gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers.

Projecten 2018/2019
In Nederland te spelen in verpleeghuizen en huizen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Om verschillende clowns te financieel ondersteunen in hun clownswerk in het buitenland.

Financiën van Stichting clownszaken

De stichting haal haar financiële middelen uit:
– eenmalige giften
– periodieke giften
– materiële sponsering

Eenmalige en periodieke giften
Voor de projecten richten wij ons op belangstellenden die juist voor dat ene project een gift willen doen. Wij bereiken deze mensen via de bekende Social media, onze website, mond-op-mond reclame, flyers in openbare gebouwen / plekken.

Materiële sponsoring
Hierbij moet gedacht worden aan advertentieruimte in (dag)bladen, reclamemateriaal, kosten website etc. Hiervoor benaderen wij bedrijven die dit soort materialen aan ons gratis of tegen sterk gereduceerd tarief willen en kunnen leveren.

Kosten in relatie tot donaties
De stichting wil haar kosten zo laag als mogelijk houden. Anders gezegd De Stichting wil het liefst de donaties voor 100% besteden aan de gekozen goede doelen. Enige realiteitszin is de Stichting echter niet vreemd. Daarom vinden we een bestedingspercentage van 80% (nog) acceptabel.

Verantwoording van Stichting Clownszaken

Het bestuur van de Stichting vindt dat voor iedereen duidelijk mag (moet) zijn wat de Stichting doet, hoe ze dat en wat de Stichting met de haar toevertrouwde middelen heeft gedaan. Daarom zal de Stichting haar beleidsplan en een jaarverslag op haar website publiceren. Het financiële jaarverslag is alleen beschikbaar voor hen die een donatie hebben gedaan. Het financiële jaarverslag zal aan deze personen / bedrijven actief worden aangeboden.

Tot slot
Met dit beleidsplan heeft de Stichting u duidelijk willen maken wat we, in 2017, al zijn gestart en wat de plannen zijn voor 2018. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze plannen zeker concreet worden en dus doorgaan. Daarnaast staat ons brein niet stil;
We creëren nog steeds ideeën om fondsen te werven en om diverse goede doelen te steunen. Hou daarom de website in de gaten; Daar kunt u de actuele plannen inzien en volgen.

Financieel Jaaroverzicht 2017